Bouwe heeft zorgen om de bouw (1)

do 31 mei, 2007

Bouwe Olij (PvdA-woordvoerder bouwproductie) maakt zich grote zorgen over het achterblijven van de nieuwbouw. Maar liefst de helft van alle projecten heeft vertraging opgelopen. Hij vindt dat het college te afwachtend reageert.

Sinds het nieuwe college is aangetreden in het tweede kwartaal van 2006 is er een dalende lijn in de bouwproductie. Onder verantwoordelijkheid van Duco Stadig werden in 2005 5600 en in 2006 6500 woningen in aanbouw genomen. Van die 6500 werden er 3500 in aanbouw genomen in het eerste kwartaal van 2006. Daarna is er de klad in gekomen. In de resterende drie kwartalen van 2006 werden maar 3000 woningen in aanbouw genomen.

In het eerste kwartaal van 2007 werd met de bouw van 800 woningen gestart. In de afgelopen 12 maanden zijn slechts 3800 woningen in aanbouw genomen. Er is een dalende tendens zichtbaar.

We moeten constateren dat het onverstandig is geweest om het bureau Woningbouwregie op te heffen en te integreren in het Ontwikkelingsbedrijf. De huidige woningbouwregisseur heeft minder bevoegdheden om in te grijpen dan de vorige. Dat moet veranderen. De markt heeft belang bij schaarste want dat stuwt de prijzen op. Daar moeten we ons niet bij neerleggen. Als aanbestedingen duur uitvallen moet gezocht worden naar alternatieven zoals buitenlandse aannemers. Als corporaties niet willen starten moeten corporaties van buiten toegelaten worden in de stad. Als een corporatie of marktpartij grond heeft afgenomen moet er ook gebouwd worden. Er moet een bouwplicht komen.

De herhuisvesting van bewoners in de stedelijke vernieuwing moet met meer aandacht en met voorrang geregeld worden zodat de sloop volgens planning kan verlopen. Het is te gek voor woorden dat enkele corporaties woningen verkopen terwijl die nodig zijn voor de herhuisvesting van mensen die weg moeten in verband met sloop.

Er zijn momenteel 1500 stadsvernieuwingsurgenten terwijl er maar 1000 uitplaatsingen per jaar mogelijk zijn. Gelukkig zijn er ook corporaties die juist woningen aankopen om hun bewoners te kunnen herhuisvesten. De corporaties mogen 10.000 woningen meer verkopen dan in het verleden was afgesproken. Dat levert ze zeker een miljard (!) extra winst op en de opbrengsten per woning zijn ook hoger door de gestegen verkoopprijzen. Van al dat extra geld kan best een tegenvallende aanbesteding worden betaald.

Om de bouwproductie op te jagen is het ook belangrijk dat nu snel afspraken met marktpartijen worden gemaakt over wat zij voor de stad kunnen betekenen. In de raadscommissie van 30 mei bleek dat in de maand april 720 woningen in aanbouw zijn genomen. Dat is goed nieuws maar ook dit cijfer blijft nog ver achter bij de planning. Na vier maanden is dit jaar dus de bouw van 1500 woningen gestart. Als je weet dat in de zomer de productie inzakt is het reëel te veronderstellen dat het een enorme inspanning zal vergen om dit jaar de geplande 5000 woningen nog te halen.  Tijdens de commissievergadering bleek dat de woningbouwregisseur het afgelopen jaar minder aandacht had besteed dan daarvoor aan de productie. Er was vooral gemonitord. Dat moet veranderen.

Er zal weer ouderwets achter projecten aangejaagd moeten worden, ruzies beslecht en knopen doorgehakt. Het blijkt dat er maar liefst 6,4 miljoen over is gehouden in 2006 van het budget voor aanjagen woningbouwproductie. Het lijkt mij van het grootste belang dat ten minste dit bedrag beschikbaar blijft om dit jaar nog alles op alles te kunnen zetten om in 2007 ten minste 5000 woningen te bouwen.

Meer lezen?

Bekijk alle artikelen